1593/1 Sk. No:2 Lider Centrio A Blok Kat:2 Daire:11 Bayraklı - İZMİR
info@izmirdostpsikoloji.com

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU

ÖZEL İZMİR DOST PSİKOLOJİ AİLE DANIŞMA MERKEZİ-BEGÜM AYYILDIZ 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Başvuru Sahibi, veri sorumlusu olan MERKEZ’imize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak MERKEZ’imize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Mansuroğlu  Mahallesi 1593/1 Sokak No:2 Lider Centrio A Blok Kat:2 Daire:11 Bayraklı-İzmir

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İadeli Taahhütlü Posta

Mansuroğlu  Mahallesi 1593/1 Sokak No:2 Lider Centrio A Blok Kat:2 Daire:11 Bayraklı-İzmir

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Mansuroğlu  Mahallesi 1593/1 Sokak No:2 Lider Centrio A Blok Kat:2 Daire:11 Bayraklı-İzmir

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı MERKEZ’imizce duyurulacaktır.

MERKEZ’imize iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün

içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü

gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

(Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.)

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

 

Soy isim:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası

 

E-posta

 

Adres:

 

 

 

B.  Başvuru Sahibi’nin şirketimiz ile ilişkisi:

Müşteri

İş ortağı

Ziyaretçi

Diğer………………

 

Eski Çalışanım

 

İş Başvurusu/ Özgeçmiş paylaşımı yaptım

Üçüncü kişi firma çalışanıyım

MERKEZ’miz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

 

Çalıştığım yıllar (Eski çalışanlar için):

 

Çalıştığım firma ve pozisyon (Üçüncü kişi firma çalışanları için):

 

Konu (Açık, anlaşılır, kısa ve net olarak belirtiniz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

Talep No

 

Talep Konusu

 

Kanuni Dayanak

 

Seçiminiz

 

1

MERKEZ’inizin  hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (a)

 

 

2

Eğer MERKEZ’iniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri  hakkında  bilgi talep ediyorum

Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (b)

 

 

3

Eğer MERKEZ’iniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum

Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (c)

 

 

4

Eğer Kişisel Verilerim Yurtiçinde veya Yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (ç)

 

 

5

Kişisel Verilerimin eksik yada yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum

Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (d)

 

 

 

 

6

Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini  veya  yok  edilmesini talep ediyorum

Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (e)

 

 

7

Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm Kişisel Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (f)

 

 

 

 

8

Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de silinmesinin veya  yok  edilmesinin bildirilmesini  talep  ediyorum

Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (f)

 

 

 

9

MERKEZ’iniz    tarafından   işlenen                 Kişisel Verilerimin münhasıran Otomatik Sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine

bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (g)

 

 

 

10

Kişisel Verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (h)

 

11

 

Diğer Belirtiniz:

 

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

Adresime gönderilmesini istiyorum.

  •  

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

  •  

Elden teslim almak istiyorum.

  •  

 

Not: (E-posta  yöntemini seçmeniz     hâlinde size  daha  hızlı  yanıt verebileceğiz.)

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, MERKEZ’imiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, MERKEZ’imiz

tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız

bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve

özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için MERKEZ’imiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin

bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde

MERKEZ’imiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, MERKEZ’inize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun

değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak MERKEZ’iniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı :


Başvuru Tarihi :

İmza :